Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 1

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 Số 1122 / QĐ-BNV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

 

Phê duyệt điều lệ(sửa đổi bổ sung) Hiệp hội Paralympic Việt Nam

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

  Căn cứ sắc lệnh 102/SL-L04 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội;

  Căn cứ nghị định 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nội vụ;

  Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

  Xét đề nghị của Chủ tịch hiệp Hội Paralympic Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

Quyết định:

  Điều 1: Phê duyệt Điều lệ(sửa đổi bổ sung) Hiệp hôi Paralympic Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc khóa IV (nhiệm kỳ 2013-2017) của hiệp hội thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2013.

  Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3: Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội Vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 Nơi nhận  

- Như điều 3;-

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Bộ VHTT &DL;

-Lưu: VL, TCPCP.

 

KT.Bộ Trưởng

Thứ Trưởng

Đã ký

 

Nguyển Tiến Dĩnh

 

000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi