Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 2

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 

Hiệp hội Paralympic Việt Nam

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QD-BNV ngày 11 tháng 10 năm 1013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

  1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Paralympic Việt Nam.
  2. Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Paralympic Association (viết tắt tiếng Anh là:VPA).
  3. Biểu trưng của Hiệp hội Paralympic Việt Nam là:

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

  1. Hiệp hội Paralympic Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội được nhà nước và xã hội chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động nhằm tập hợp đông đảo người khuyết tật, các Liên đoàn, các Hội thể thao người khuyết tật ở các địa phương, các câu lạc bộ và các tổ chức khác giúp phát triển phong trào thể thao người khuyết tật trong cả nước.
  2. Hiệp hội hoạt động với mục đích nâng cao sức khoẻ cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng và góp phần nâng cao thành tích thi đấu thể thao của người khuyết tật tiến kịp trình độ các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

  1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, là đại diện duy nhất của Việt Nam trong quan hệ với các tổ chức thể thao người khuyết tật quốc tế.
  2. Trụ sở của Hiệp hội được đặt tại thủ đô Hà Nội.

 

000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi