Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 3

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 

Hiệp hội Paralympic Việt Nam

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QD-BNV ngày 11 tháng 10 năm 1013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 4. Phạm vi hoạt động

  1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, là thành viên chính thức của Uỷ ban Paralympic Thế giới (IPC), Uỷ ban Paralympic Châu Á (APC) và Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (APSF) và là thành viên của Uỷ ban Olympic Việt Nam (VOC).
  2. Hoạt động của Hiệp hội tuân thủ theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước về lĩnh vực Thể dục thể thao của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động

Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, thống nhất hành động, quyết định theo đa số, tự quản trong khuôn khổ pháp luật và điều lệ của Hiệp hội.

Điều 6. Ngôn ngữ

Ngôn ngữ chính thức của Hiệp hội là tiếng Việt, ngôn ngữ giao dịch quốc tế là tiếng Anh. Các văn bản chính thức được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có giá trị pháp lý như nhau.

 

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 7. Quyền hạn của Hiệp hội

  1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.
  2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
  3. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội.
  4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý và được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật. Quản lý về mặt chuyên môn đối với các đối tượng này trong quá trình tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
  5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
  6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội theo đúng hướng và hiệu quả.
000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi