Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 4

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 

Hiệp hội Paralympic Việt Nam

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QD-BNV ngày 11 tháng 10 năm 1013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 7. Quyền hạn của Hiệp hội

 1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 3. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội.
 4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn cho huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ quản lý và được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật. Quản lý về mặt chuyên môn đối với các đối tượng này trong quá trình tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.
 6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội theo đúng hướng và hiệu quả.
 7. Được Nhà nước hỗ trợ và cấp kinh phí cho các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
 8. Được nhận các nguồn tài trợ, ủng hộ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ này theo quy định của pháp luật..
 9. Được gia nhập làm hội viên của các tổ chức thể thao quốc tế theo quy định của pháp luật.
 10. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về hội.

Điều 8. Nhiệm vụ của Hiệp hội

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.
 2. Tuyên truyền, giáo dục quần chúng, hội viên và tổ chức thành viên đường lối, phương hướng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của nhà nước nói chung, chính sách TDTT của người khuyết tật nói riêng.
 3. Tuyên truyền phổ biến các nguyên tắc cơ bản Ủy ban thể thao người khuyết tật Quốc tế (IPC), Châu Á và Đông Nam Á phù hợp với pháp luật Việt Nam và hiến chương Olympic quốc tế với tinh thần vì sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.
 4. Tham gia các hoạt động do Ủy ban thể thao người khuyết tật Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á tổ chức như thi đấu, tập huấn, hội thảo. Hàng năm nộp tiền niên liễm cho Ủy ban thể thao người khuyết tật Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.
 5. Đề xuất, phối hợp với các cơ quan nhà nước về thể dục thể thao và các tổ chức kinh tế, xã hội theo quy định của pháp luật để:
  1. Động viên, tập hợp các tổ chức thành viên, hội viên tham gia xây dựng phát triển phong trào thể thao của người khuyết tật ngày càng rộng rãi;
  2. Phổ biển những kinh nghiệm và phương pháp tập luyện TDTT trong và ngoài nước cho người khuyết tật, đào tạo và hướng dẫn người khuyết tật tập luyện TDTT để giúp họ tăng cường sức khoẻ, thể lực, kỹ năng vận động đem lại sức mạnh, niềm vui và kết quả cao trong các cuộc thi đấu thể thao ở trong nước và quốc tế;
  3. Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao từ cơ sở nhằm động viên phát triển phong trào, phát hiện, chọn lọc, đào tạo, bồi dưỡng tài năng, có phẩm chất đạo đức, xây dựng các đội thể thao khuyết tật mạnh ở từng địa phương và toàn quốc;
000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi