Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 5

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 

Hiệp hội Paralympic Việt Nam

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QD-BNV ngày 11 tháng 10 năm 1013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

 

Điều 8. Nhiệm vụ của Hiệp hội

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.
 2. Tuyên truyền, giáo dục quần chúng, hội viên và tổ chức thành viên đường lối, phương hướng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao (TDTT) của nhà nước nói chung, chính sách TDTT của người khuyết tật nói riêng.
 3. Tuyên truyền phổ biến các nguyên tắc cơ bản Ủy ban thể thao người khuyết tật Quốc tế (IPC), Châu Á và Đông Nam Á phù hợp với pháp luật Việt Nam và hiến chương Olympic quốc tế với tinh thần vì sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người.
 4. Tham gia các hoạt động do Ủy ban thể thao người khuyết tật Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á tổ chức như thi đấu, tập huấn, hội thảo. Hàng năm nộp tiền niên liễm cho Ủy ban thể thao người khuyết tật Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á.
 5. Đề xuất, phối hợp với các cơ quan nhà nước về thể dục thể thao và các tổ chức kinh tế, xã hội theo quy định của pháp luật để:
  1. Động viên, tập hợp các tổ chức thành viên, hội viên tham gia xây dựng phát triển phong trào thể thao của người khuyết tật ngày càng rộng rãi;
  2. Phổ biển những kinh nghiệm và phương pháp tập luyện TDTT trong và ngoài nước cho người khuyết tật, đào tạo và hướng dẫn người khuyết tật tập luyện TDTT để giúp họ tăng cường sức khoẻ, thể lực, kỹ năng vận động đem lại sức mạnh, niềm vui và kết quả cao trong các cuộc thi đấu thể thao ở trong nước và quốc tế;
  3. Tổ chức các cuộc thi đấu thể thao từ cơ sở nhằm động viên phát triển phong trào, phát hiện, chọn lọc, đào tạo, bồi dưỡng tài năng, có phẩm chất đạo đức, xây dựng các đội thể thao khuyết tật mạnh ở từng địa phương và toàn quốc
  4.  Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài; cử vận động viên các đội tuyển thể thao người khuyết tật tham gia thi đấu quốc tế;
  5. Khuyến khích, giúp đỡ và hướng dẫn phát triển các tổ chức thể thao người khuyết tật ở địa phương. Phối hợp tổ chức các hoạt động, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức thành viên của Hiệp hội Paralympic Việt Nam.

 6. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn thể, các tổ chức xã hội liên quan về chủ trương, biện pháp, chế độ chính sách quản lý phát triển TDTT, phù hợp với tinh thần nhân đạo của dân tộc, tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên cơ sở Pháp lệnh về người khuyết tật và đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền và giáo dục pháp luật để hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội một cách hữu ích.
 7. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật với các tổ chức Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á và các quốc gia khác về thể thao người khuyết tật.
 8. Huy động các nguồn lực của xã hội để phục vụ cho hoạt động thể thao người khuyết tật. Có kế hoạch thu hút các nguồn tài trợ trong nước và ngoài nước để tạo nguồn kinh phí cho thể thao người khuyết tật, cho hoạt động của Hiệp hội.
 9. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan và các hội, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hội viên Hiệp hội.
 10. Kiến nghị, đề xuất với Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc:
  1. Tuyển chọn các vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thi đấu quốc tế. Cử cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, đội tuyển đi học tập, công tác, tập huấn, thi đấu ở nước ngoài;
  2. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện và thi đấu thể thao của người khuyết tật. Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội hoạt động;
  3. Khen thưởng, kỷ luật đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, trong hoạt động thể thao của người khuyết tật.
 11. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
 12. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về hội.

 

000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi