Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 6

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 

Hiệp hội Paralympic Việt Nam

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QD-BNV ngày 11 tháng 10 năm 1013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự.

 1. Hội viên chính thức:
 2. a) Hội viên tổ chức: Là các tổ chức hội cơ sở, Liên đoàn, Câu lạc bộ thể thao người khuyết tật được thành lập theo quy định của pháp luật, thừa nhận và chấp hành Điều lệ của Hiệp hội, đóng hội phí hàng năm đầy đủ và tự nguyện tham gia hoạt động theo chương trình của Hiệp hội thì được xem xét, công nhận là hội viên tổ chức chính thức của Hiệp hội.
 3. b) Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam (kể cả đang sống, làm việc ở nước ngoài) là người khuyết tật ham thích TDTT và những người có tinh thần ủng hộ cho hoạt động thể thao của người khuyết tật thừa nhận và chấp hành Điều lệ của Hiệp hội, đóng hội phí hàng năm đầy đủ, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội được xem xét công nhận là hội viên cá nhân chính thức của Hiệp hội. Hội viên có thể đồng thời là hội viên của Hiệp hội và là hội viên của các hội, câu lạc bộ, tổ chức cơ sở thể thao người khuyết tật ở địa phương.
 4. Hội viên danh dự: Tổ chức và công dân Việt Nam không có điều kiện để trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội nhưng có nhiều thành tích công lao đóng góp cho hoạt động thể thao người khuyết tật và Hiệp hội thì có thể được công nhận là hội viên danh dự của Hiệp hội.

Hội viên danh dự có quyền tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Hiệp hội nhưng không có quyền bầu cử, ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội, không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

Điều 10. Quyền của hội viên chính thức

 1. Được Hiệp hội bảo về quyền và lợi ích chính đáng trong hoạt động thể thao người khuyết tật trước pháp luật.
 2. Được cử đại biểu tham gia đóng góp và biểu quyết các vấn đề nội dung hội nghị, hội thảo, các khóa huấn luyện nâng cao do Hiệp hội tổ chức.
 3. Được tham gia các khóa đào tạo cán bộ chuyên môn, huấn luyện viên và trọng tài quốc tế.
 4. Được cử đại biểu tham dự Đại hội của Hiệp hội và được quyền bầu cử, ứng cử vào các chức danh, cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội.
 5. Được ưu tiên sử dụng các phương tiện tập luyện, thi đấu, những thông tin khoa học và chuyên môn của Hiệp hội; được tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để hoạt động.
 6. Được giới thiệu hội viên mới.
 7. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.
 8. Được quyền xin ra khỏi Hiệp hội.
000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi