Bộ nội vụ - Quyết định phê duyệt Điều lệ 7

 


BỘ NỘI VỤ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

 

Hiệp hội Paralympic Việt Nam

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1122/QD-BNV ngày 11 tháng 10 năm 1013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên chính thức

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy chế và các quy định khác của Hiệp hội và pháp luật.
 2. Tuân thủ luật thi đấu của IPC, APC, APSF và các quy định khác có liên quan của các tổ chức trên.
 3. Tích cực tham gia mọi hoạt động của Hiệp hội, đóng góp có hiệu quả vào việc phát triển phong trào tập luyện thể thao người khuyết tật và từng bước nâng cao trình độ thể thao của người khuyết tật Việt Nam.
 4. Tuyên truyền về Hiệp hội với quần chúng nhân dân và những người khuyết tật, tạo sự giúp đỡ ủng hộ mọi mặt đối với mọi giới, mọi tầng lớp cho hoạt động của Hiệp hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.
 6. Định kỳ báo cáo về hoạt động với Hiệp hội.
 7. Bàn giao công việc và tài sản, tài chính được giao quản lý khi không còn hoạt động ở Hiệp hội.
 8. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội.

Điều 12. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên

 1. Tổ chức và cá nhân quy định tại Điều 9 của Điều lệ này nếu có nguyện vọng trở thành hội viên của Hiệp hội phải nộp hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội tại Văn phòng Hiệp hội theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12.
 2. Đối với hội viên tổ chức, hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội gồm:
  1. Đơn xin gia nhập Hiệp hội;
  2. Bản sao Điều lệ, các quy định của tổ chức xin gia nhập và quyết định cho phép thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  3. Danh sách lãnh đạo chủ chốt của tổ chức và công văn cử đại diện của tổ chức tham gia Hiệp hội;
  4. Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Hiệp hội, Luật thi đấu, các quy định khác của Hiệp hội;
  5. Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội.
 1. Đối với hội viên cá nhân:
  1. Đơn xin gia nhập Hiệp hội;
  2. Văn bản cam kết tuân thủ Điều lệ Hiệp hội, Luật thi đấu, các quy định khác của Hiệp hội;
  3. Nộp hội phí theo quy định của Hiệp hội.
  4. Việc công nhận hội viên của Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, quyết định.
000 NGÀY
00 GIỜ
00 PHÚT
00 GIÂY
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi